Yokogawa จับมือ Power Factors ยกระดับการจัดการพลังงาน

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) และ Power Factors, LLC ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาประกาศข้อตกลงผู้ค้าปลีกทั่วโลก ในการพัฒนาตลาดแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ เพื่อผลั

อ่านต่อ